Marathi Laws Page

कलम २२ म : राज्य शासनाच्या अधिकारास बाध न येणे :