Marathi Laws Page

कलम २२ न-१ : वर्षातील बदल्यांची कमाल टक्केवारी :