Marathi Laws Page

MP Act 1951 in Marathi : कलम ६७ : पोलिसांनी रस्त्यावरील रहदारी वगैरेचे विनियमन करणे: