Marathi Laws Page

अनुच्छेद २८७ : विजेवरील करांपासून सूट :