Marathi Laws Page

अनुच्छेद ३४ : कोणत्याही क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात ..