Marathi Laws Page

अनुच्छेद ४७ : पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक ..