Marathi Laws Page

constitution परिशिष्ट ३ : संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० (३) खालील घोषणा :