Marathi Laws Page

परिशिष्ट ३ : १.(संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० (३) खालील घोषणा)