Marathi Laws Page

सहावी अनुसूची : (अनुच्छेद २४४(२) आणि २७५(१))