Marathi Laws Page

कलम १५ : जप्त केले जाण्याऐवजी किंमत चुकती करण्याचा..