Marathi Laws Page

कलम १७९ : जेथे कृत्य करण्यात आले अगर परिणाम झाला त्या...