Marathi Laws Page

कलम ७ : अपराधाच्या न्यायचौकशीवरील निर्बंध :