Marathi Laws Page

कलम २२५-अ : ज्यासाठी अन्यथा तरतूद केलेली नाही अशा प्रकरणात..