Marathi Laws Page

कलम ४८७ : ज्याच्या आत माल आहे अशा कोणत्याही पात्रावर ..