Marathi Laws Page

कलम ७५ : भारताबाहेर केलेल्या अपराधांना किंवा उल्लंघनां..