Marathi Laws Page

कलम २ : घातक साथ रोगांबाबत विशेष उपाययोजना करण्याची..शक्ती :