Marathi Laws Page

कलम ४ : या अधिनियमन्वये काम करणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण :