Marathi Laws Page

कलम २६ : सद्भावपूर्वक केलेल्या कृतींना संरक्षण :