Marathi Laws Page

कलम १० : दोषसिद्धीची वस्तुस्थिती प्रसिद्ध करणे :