Marathi Laws Page

कलम ६ : प्रवेश करणे, झडती घेणे, इत्यादीचे अधिकार :