Marathi Laws Page

कलम ८ : संहितेच्या तरतुदी लागू असणे :