Marathi Laws Page

कलम १५ : सद्भावपूर्वक केलेल्या कृत्यास संरक्षण :