Marathi Laws Page

कलम २ : व्याख्या : महाराष्ट्र रॅगिंग मनाई अधिनियम १९९९