Marathi Laws Page

कलम ८१ : राज्य व विशेष विधींची व्यावृत्ती :