Marathi Laws Page

कलम २३ : हा अधिनियम काही विवक्षित अधिनियमितीच्या..