Marathi Laws Page

कलम १२ : दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे :