Project By Ajinkya Innovations

More Posts

Recent Posts

  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अनुसूची - ट : सुधारण्यात आलेल्या अधिनियमिती : (कलम ३३४ पहा) : अनुक्रमांक (१) क्रमांक व वर्ष (२) संक्षिप्त नाव (३) सुधारणाची व्याप्ती (४) ------- १. सन १८७६ चा अधिनियम क्रमांक १० मुंबई महसूल क्षेत्राधिकार अधिनियम, १८७६…
  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अनुसूची - ञ : (कलम ३१५ पहा) : अनुक्रमांक (१) अधिनियमाचे नाव (२) पुढील तरतुदींच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या प्रकरणातील आदेशाविरूध्दची किंवा निर्णयाविरूध्दची अपिलीय किंवा पुनरीक्षणविषयक अधिकारिता (३) -------- १. महाराष्ट्र…
  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अनुसूची-झ : (कलम २९७ पहा) : लेखान्वये असेल ते खेरीज करुन अन्य रीतीने हस्तांतरण करण्यात आले असेल तेव्हा, या संहितेच्या कलम २९७ अन्वये द्यावयाच्या हस्तांतरणाच्या नोटिशीचा नमुना प्रति, जिल्हाधिकारी, मुंबई यांस, मी, क.ख.,…
  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अनुसूची-ज : (कलम २९७ पहा) : लेखाद्वारे हस्तांतरण करण्यात येईल तेव्हा, या संहितेच्या कलम २९७ अन्वये द्यावयाच्या हस्तांतरणाच्या नोटिशीचा नमुना प्रति जिल्हाधिकारी, मुंबई यांस, मी, क.ख., महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६…
  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अनुसूची -छ : (कलम २७३ पहा) : या संहितेच्या कलम २७३ च्या तरतुदींन्वये द्यावयाच्या फीचे कोेष्टक ज्या रकमेबद्दल जप्ती करण्यात आली असेल ती रक्कम फी रूपये रूपये ५ पेक्षा अधिक नसेल तर --------------------- ०.५० रूपये ५ पेक्षा…