Project By Ajinkya Innovations

More Posts

Recent Posts

  • रेल्वे अधिनियम, १९८९ कलम २०० : निरसन व व्यावृत्ती : १) भारतीय रेल्वे अधिनियम, १८९० (१८९० चा ९) याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे. २) भारतीय रेल्वे अधिनियम, १८९० (१८९० चा ९) (यात यापुढे निरसित अधिनियम असे उल्लेखिलेला) निरसित करण्यात आला असला तरीही, - क)…
  • रेल्वे अधिनियम, १९८९ कलम १९७ : रेल्वे व रेल्वे कर्मचारी यांच्या व्याख्यांना पूरक बाबी : १) कलमे ६७, ११३, १२१, १२३, १४७, १५१ ते १५४, १६०, १६४, १६६, १६८, १७०,१७१, १७३ ते १७६, १७९, १८०, १८२, १८४, १८५, १८७ ते १९०, १९२, १९३, १९५ आणि हे कलम यांच्या…
  • रेल्वे अधिनियम, १९८९ कलम १९३ : रेल्वे प्रशासनाकडून नोटीस, इ. ची बजावणी : या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांत अन्यथा उपबंधित केल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीवर रेल्वे प्रशासनाकडऊन या अधिनियमान्वये बजावली जाणे आवश्यक असलेली किंवा प्राधिकृत करण्यात…
  • रेल्वे अधिनियम, १९८९ कलम १८९ : रेल्वे कर्मचारी व्यापारात गुंतणार नाही : कोणताही रेल्वे कर्मचारी, - क) कलम ८३ किंवा कलम ८४ किंवा कलम ८५ किंवा कलम ९० अन्वये लिलावासाठी ठेवलेल्या कोणत्याही संपत्तीसाठक्ष व्यक्तीश: किंवा प्रतिनिधीद्वारे त्याच्या स्वत:च्या…
  • रेल्वे अधिनियम, १९८९ कलम १८५ : जाहिरातीसाठी रेल्वेवरील कराधान : १) अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काही विरुद्ध अंतर्भूत असले तरी, रेल्वे प्रशासन, रेल्वेच्या कोणत्याही भागांवर केलेल्या कोणत्याही जाहिरातीपोटी, कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाला, कोणताही कर…