Project By Ajinkya Innovations

More Posts

Recent Posts

  • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१  कलम २२ ट : पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खोट तक्रार केल्याबद्दल खटला : १) या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जो कोणी, या अधिनियमान्वये पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही खोटी किंवा शुल्लक तक्रार करील तिला, दोषसिद्धीनंतर, दोन…
  • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१  कलम २२ स : विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण : १) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण या नावाने संबोधले जाणारे प्राधिकरण घटित करील. २) विभाग स्तरीय…
  • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१  कलम २२ र : राज्य शासनास सादर करावयाचा अहवाल : १) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा कालावधीत, राज्य शासनास, एक अहवाल सादर करील. २) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून…
  • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१  कलम २२ क्यू : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अधिकार व कार्ये : १) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पुढील अधिकारांचा वापर करील व कार्ये पार पाडील :- अ) स्वत: होऊन, किंवा,- एक) एखादी बळी पडलेली व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबातील…
  • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१  कलम २२ प : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण : १) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण या नावाने संबोधले जाणारे एक प्राधिकरण घटित करील. २) राज्य पोलीस तक्रार…