Marathi Laws Page

आठवी अनुसूची : (अनुच्छेद ३४४(१) आणि ३५१)