Marathi Laws Page

कलम २ : भारतीय राष्ट्रध्वज व भारताचे संविधान यांचा अवमान :