Marathi Laws Page

१.(दहावी अनुसूची : (अनुच्छेद १०२ (२) आणि १९१ (२))