Marathi Laws Page

कलम २४ : लाच देणाऱ्या व्यक्तीच्या निवेदनावरून तिच्यावर..