Marathi Laws Page

कलम १०४-ब : आपसात मिटवण्याजोगे नसलेले अपराध :