Marathi Laws Page

परिशिष्ट २ : १.(संविधान (जम्मू व काश्मीर मध्ये लागू) आदेश २०१९)